Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana?  

 • trauksmes cēlējs ir fiziska persona;
 • trauksmi ceļ par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;
 • fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu ieguvusi, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai  dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
 • fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu uzskata par patiesu.

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

 • trauksmi ceļ anonīma persona;
 • trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 • apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā trauksmes ziņojumu var iesniegt:

 1. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot elektroniska pasta adresi trauksme@agentura.iem.gov.lv (ieteicamākais);
 2. pašrocīgi parakstītu kādā no šādiem veidiem:

2.1. nosūtot pa pastu; 
2.2. nogādājot ar kurjeru; 
2.3. iesniedzot klātienē.

Ja tiek izvēlēts kāds no 2.punktā minētajiem trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas veidiem, to iesniedz Nodrošinājuma valsts aģentūrā Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026 norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa pieejama šeit.

Nodrošinājuma valsts aģentūras kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos.

 • Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītājs Raimonds Dūcis, tālrunis 67829081, e-pasta adrese: trauksme@agentura.iem.gov.lv.
 • Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības sektora vadītāja Anda Ozoliņa, tālrunis 67829084, e-pasta adrese: trauksme@agentura.iem.gov.lv.

Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.

Valsts kancelejas pienākumos, citu starpā ietilpst:
 • nodrošināt tīmekļvietnē informāciju par trauksmes celšanas kārtību, kompetentajām institūcijām, tostarp kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos, un aizsardzības garantijām;
 • sniegt atbalstu un konsultācijas personām, kuras vēlas celt trauksmi, un trauksmes cēlējiem vai viņu radiniekiem trauksmes celšanas dēļ radušos jautājumu risināšanā;
 • saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, identificēt kompetento institūciju un 10 dienu laikā pārsūtīt saņemto ziņojumu, norādot, ka nepieciešams nodrošināt trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību;
 • veicināt sabiedrības izpratni par trauksmes celšanu;
 • sniegt metodisku atbalstu trauksmes celšanas jomā, tostarp izstrādāt un tīmekļvietnē publiskot labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei, trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās;
 • katru gadu apkopot informāciju par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, tostarp par pārkāpumiem, kas atklāti pēc trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas, un tīmekļvietnē publicēt pārskatu par to.

  

 Informācija aktualizēta 30.05.2019.