Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbība

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir iekšlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Iekšlietu ministrs aģentūras pakļautību īsteno ar Iekšlietu ministrijas starpniecību.

Aģentūras darbības mērķi, funkcijas, uzdevumus un kompetenci nosaka Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums".

Aģentūra izveidota, lai:

− nodrošinātu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā;

− veiktu normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem;

− veiktu normatīvajos aktos noteiktās darbības ar ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

MISIJA: 

− sekmēt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu nekustamo īpašumu vienotu pārvaldīšanu un ilgtspējīgu attīstību;

− veikt iepirkumus, efektīvi un atbildīgi izmantojot valsts budžeta līdzekļus;

− stiprināt valsts materiālo rezervju veidošanas un pārvaldīšanas sistēmas darbības efektivitāti;

− sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem;

− nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbiniekus ar mūsdienīgu bruņojumu un ekipējumu kvalitatīvai darba pienākumu veikšanai.

VĪZIJA: 

Mēs esam iestāde ar teicamu sadarbības partneru apkalpošanas līmeni, augstiem standartiem, lojāliem darbiniekiem un labu reputāciju.

VĒRTĪBAS:

profesionalitāte - meklēt risinājumus, kā vienkāršot procedūras, mazināt izdevumus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus;

radošums - analizēt visdažādākās situācijas un meklēt jaunas pieejas šo situāciju risināšanai, sekmējot aģentūras darbības efektivitāti. Lai attīstītos, jābūt vēlmei un gatavībai pilnveidoties, jābūt atvērtiem jaunām idejām;

sadarbība - aģentūras darbinieki veido komandu, aktīvi sadarbojas un atbalsta viens otru, lai kopīgi sasniegtu augstus rezultātus;

elastība - mainīt cilvēku ierasto domāšanu, veidojot komandu, kas ir proaktīva, kurā cilvēki domā un izprot, kāpēc viņi dara tieši tā.

Ilgtermiņa attīstības mērķi:

− Uzlabot Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku darba apstākļus, īstenojot valsts noteiktās prioritātes Iekšlietu ministrijas valdījumā esošās infrastruktūras atjaunošanai un izveidei.

− Efektivizēt iepirkuma veikšanas procesu, samazinot atkārtoti veikto iepirkuma procedūru īpatsvaru, nepārsniedzot 10% no kopējā iepirkumu skaita.

− Sekmēt klientu apmierinātību par profesionāli sniegto atbalstu atbildīgajām institūcijām lēmumu izpildē.

− Sadarbībā ar katastrofu, militāru un citu apdraudējumu pārvaldīšanā iesaistītajām institūcijām pilnveidot valsts materiālo rezervju resursus un to pārvaldību.

− Mazināt normatīvismu un iekšējo administratīvo slogu, izvērtējot normatīvo aktu jaunrades nepieciešamību un esošo normatīvo regulējumu, uzlabojot aģentūras darbības procesus, kā rezultātā kopumā nodrošinot kvalitatīva normatīvā regulējuma izstrādes procesu.

− Mainīt uztveri par kvalitātes pārvaldības sistēmas īstenošanu aģentūrā – no konkrētas sistēmas uz visaptverošu filozofiju –, izvēloties Eiropas Kvalitātes vadības fonda izcilības modeli (European Foundation for Quality Management Excellence model).

Pakalpojumi

Centralizētajā valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu katalogā portālā www.latvija.lv ir ievietota informācija par:

− aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

− to pieprasīšanas un saņemšanas veidiem;

− ar pakalpojumiem saistītajiem maksājumiem.

Izmantojiet tiešsaisti, lai uzzinātu vairāk!

 

Informācija aktualizēta 23.05.2019.