Nodrošinājuma valsts aģentūra apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Apstrādes nolūki (mērķi)

Informācijas apstrāde par Aģentūrā pieņemto lietisko pierādījumu un arestētās mantas kriminālprocesos pārvietošanu, glabāšanu, realizāciju, iznīcināšanu, novērtēšanu, atdošanu personām vai iestādēm vai tās vērtības atlīdzināšanu;

Informācijas apstrāde par Aģentūrā pieņemtās izņemtās mantas un dokumentu administratīvo pārkāpumu lietās nodošanu glabāšanai, glabāšanu, realizāciju, iznīcināšanu, novērtēšanu, atdošanu personām vai iestādēm vai tās vērtības atlīdzināšanu;

Informācijas apstrāde par ceļu satiksmes administratīvo pārkāpumu lietās Aģentūrā pieņemto transportlīdzekļu nodošanu glabāšanai, glabāšanu, realizāciju, iznīcināšanu, novērtēšanu, atdošanu personām vai iestādēm vai to vērtības atlīdzināšanu.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Kriminālprocesa likums;

Administratīvās atbildības likums;

Administratīvā procesa likums.

Ministru kabineta 2012.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”;

Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija noteikumi Nr.413 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumi Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā";

Citi normatīvie akti, kas regulē rīcību ar izņemto (arestēto) mantu, lietām un dokumentiem.

Apstrādes nolūki (mērķi)

Ar īpašuma aizsardzību saistītu noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana;

Ar darbinieku veselības un ierobežotas pieejamības informācijas konfidencialitātes aizsardzību saistītu noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana (apmeklētāju pieņemšanas vietās).

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”.

Apstrādes nolūki (mērķi)

Uzturēt Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu datubāzi un nodrošināt nekustamo īpašumu uzskaiti;

Apsaimniekot Iekšlietu ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, kas ir Aģentūras pārvaldīšanā;

Veikt iestāžu noslēgto nekustamā īpašuma nomas, īres un patapinājuma līgumu reģistrāciju un uzskaiti;

Organizēt zemes īpašumtiesību sakārtošanu Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku robežjoslā;

Organizēt Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu funkciju pildīšanai nepieciešamo īpašumu īpašumtiesību sakārtošanu;

Nodrošināt norēķinus par īrēto un nomāto nekustamo īpašumu izmantošanu.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; un
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi Nr.934 “Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību”, 20.1.4.1. apakšpunkts;

Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta ceturtā daļa;

Citi normatīvie akti, kas regulē nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Apstrādes nolūki (mērķi)

Personāla atlase;

Darba līguma sagatavošana un noslēgšana;

Valsts civildienesta attiecību nodibināšana;

Valsts amatpersonu saraksta administrēšana;

Personāla novērtēšana, attīstība un kvalifikācijas celšana;

Sociālo garantiju administrēšana;

Darba vai valsts civildienesta tiesisko attiecību izmaiņas un izbeigšana;

Darba braucienu, komandējumu, atvaļinājumu un citu prombūtnes gadījumu administrēšana;

Darba drošības un ugunsdrošības instruktāžas administrēšana, negadījumu izmeklēšana;

Dienesta pārbaudes, disciplinārlietu un ētikas pārkāpumu izmeklēšana. 

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; un
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Darba likums;

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums;

Valsts civildienesta likums;

Arhīvu likums;

Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;

Citi normatīvie akti, kas regulē darba vai civildienesta attiecības.

Apstrādes nolūki (mērķi)

Grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Algas (atlīdzības) un citu izmaksu aprēķins nodarbinātajiem atbilstoši personāla vadības rīkojumiem un darba laika uzskaitei;

Rēķinu izrakstīšana par dienesta viesnīcu un dzīvokļu īri, nekustamo īpašumu nomu pasākumiem, un citiem Aģentūras pakalpojumiem, kas sniegti fiziskām personām;

Rēķinu apmaksa par fizisko personu sniegtajiem pakalpojumiem pēc uzņēmuma vai autoratlīdzības līguma;

Maksājumu apstrāde par iepirkumiem, valsts vai izņemtās mantas realizāciju, mantas glabāšanas izdevumiem, izņemtās mantas vērtības atlīdzināšanu, nekustamo īpašumu nomu (īri) un tamlīdzīgi;

Datu publicēšana atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. 

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; un
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums;

Arhīvu likums;

Valsts civildienesta likums;

Citi normatīvie akti, kas regulē grāmatvedības uzskaiti.

Apstrādes nolūki (mērķi)

Lietvedības uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Atbildes sniegšanas termiņu kontrole atbilstoši Iesniegumu likumam un citiem normatīvajiem aktiem;

Dokumentu paziņošana atbilstoši Paziņošanas likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; un
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Iesniegumu likums;

Paziņošanas likums;

Oficiālās elektroniskās adreses likums;

Informācijas atklātības likums;

Arhīvu likums;

Elektronisko dokumentu likums;

Citi normatīvie akti, kas regulē dokumentu apriti, vadību un lietvedības uzskaiti. 

Apstrādes nolūki (mērķi)

Iepirkumu veikšana Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu vajadzībām;

Valsts materiālo rezervju iegāde, uzglabāšana, atjaunināšana, uzskaite, realizācija, izsniegšana, iznomāšana, aizdošana, norakstīšana, pārstrāde (utilizācija) vai apglabāšana;

Lietisko pierādījumu un arestētās mantas, tostarp transportlīdzekļu, realizācija;

Izņemtās mantas, tostarp transportlīdzekļu, realizācija;

Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu pieņemšana iznīcināšanai;

Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu, speciālo līdzekļu un ekipējuma iegāde iekšlietu iestāžu vajadzībām, kā arī apbalvošanai paredzēto šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegāde;

Autoratlīdzības un uzņēmuma līgumu sagatavošana, noslēgšana un izpildes kontrole.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; un
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Publisko iepirkumu likums;

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums;

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums;

Ministru kabineta 2012.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”;

Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija noteikumi Nr.413 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”;

Valsts materiālo rezervju likums;

Citi normatīvie akti, kas regulē iepirkumu veikšanu, bruņojuma apriti, valsts materiālās rezerves un valsts mantas realizāciju.

Datu glabāšanas termiņi

Personas datu glabāšanas termiņi ir noteikti aģentūras Lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Latvijas nacionālo arhīvu un kuru apstiprina aģentūras direktors.

Automatizēti lēmumi (profilēšana)

Nodrošinājuma valsts aģentūra neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu (profilēšanu).

Personas datu saņēmēju kategorijas

Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, informācija var tikt sniegta tiesībsargājošām iestādēm, Valsts ieņēmumu dienestam vai citām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm pēc piekritības, kā arī nodota Latvijas nacionālajam arhīvam vai Iekšlietu ministrijas Informācijas centra arhīvam.Informācija tiek sniegta Iekšlietu ministrijai kā augstākstāvošai iestādei un vairāku datu apstrādes mērķu koppārzinim. Šajos gadījumos attiecīgās iestādes ir cits pārzinis, kas tālāk atbild par rīcību ar saņemto informāciju.

Informācija tiek sniegta arī citām valsts iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams aģentūras funkciju veikšanai.

Informācija par nodarbināto atlīdzību tiek publicēta Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā kārtībā.

Nodrošinājuma valsts aģentūra nenodod personas datus uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas un uz starptautiskajām organizācijām, izņemot atsevišķus gadījumus datu pieprasīšanai par ārvalstu personām un transportlīdzekļiem, ja tas ir nepieciešams aģentūras funkciju veikšanai.

Personas datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt aģentūrai piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi. Šajos gadījumos jāvēršas ar iesniegumu aģentūrā personīgi, pa pastu, vai elektroniski (datu subjekta identifikācijai izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai tiešsaistes formas portālā latvija.lv atbilstoši Iesniegumu likumam).

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Kontaktinformācija:

Datu aizsardzības specālists - e-pasts das@agentura.iem.gov.lv

Informācija aktualizēta 18.09.2020.