Nodrošinājuma valsts aģentūra apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Apstrādes nolūki (mērķi)

Informācijas apstrāde par Aģentūrā pieņemto lietisko pierādījumu un arestētās mantas kriminālprocesos pārvietošanu, glabāšanu, realizāciju, iznīcināšanu, novērtēšanu, atdošanu personām vai iestādēm vai tās vērtības atlīdzināšanu;

Informācijas apstrāde par Aģentūrā pieņemtās izņemtās mantas un dokumentu administratīvo pārkāpumu lietās nodošanu glabāšanai, glabāšanu, realizāciju, iznīcināšanu, novērtēšanu, atdošanu personām vai iestādēm vai tās vērtības atlīdzināšanu;

Informācijas apstrāde par ceļu satiksmes administratīvo pārkāpumu lietās Aģentūrā pieņemto transportlīdzekļu nodošanu glabāšanai, glabāšanu, realizāciju, iznīcināšanu, novērtēšanu, atdošanu personām vai iestādēm vai to vērtības atlīdzināšanu.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Kriminālprocesa likums;

Administratīvās atbildības likums;

Administratīvā procesa likums.

Ministru kabineta 2012.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”;

Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija noteikumi Nr.413 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumi Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā";

Citi normatīvie akti, kas regulē rīcību ar izņemto (arestēto) mantu, lietām un dokumentiem.

Apstrādes nolūki (mērķi)

Ar īpašuma aizsardzību saistītu noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana;

Ar darbinieku veselības un ierobežotas pieejamības informācijas konfidencialitātes aizsardzību saistītu noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana (apmeklētāju pieņemšanas vietās).

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”.

Apstrādes nolūki (mērķi)

Uzturēt  Aģentūras pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu reģistru;

Nodrošināt Aģentūrai pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotā Iekšlietu ministrijas valdījumā esošā un Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm lietošanā nodotā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu;

Veikt iestāžu noslēgto nekustamā īpašuma nomas, īres un patapinājuma līgumu reģistrāciju un uzskaiti;

Nodrošināt pierobežas ceļu un zemes īpašumtiesību sakārtošanu Latvijas Republikas valsts robežas joslā ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku;

Organizēt Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu funkciju pildīšanai nepieciešamo īpašumu īpašumtiesību sakārtošanu;

Organizēt nekustamo īpašumu atsavināšanu;

Nodrošināt norēķinus par īrēto un nomāto nekustamo īpašumu izmantošanu;

Publicēt informāciju par valsts nekustamo īpašumu iznomāšanu.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; un
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi Nr.934 “Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību”, 20.1.4.1. apakšpunkts;

Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta ceturtā daļa;

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi";

Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”;

Citi normatīvie akti, kas regulē nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Apstrādes nolūki (mērķi)

Personāla atlase;

Darba līguma sagatavošana un noslēgšana;

Valsts civildienesta attiecību nodibināšana;

Valsts amatpersonu saraksta administrēšana;

Personāla novērtēšana, attīstība un kvalifikācijas celšana;

Sociālo garantiju administrēšana;

Darba vai valsts civildienesta tiesisko attiecību izmaiņas un izbeigšana;

Darba braucienu, komandējumu, atvaļinājumu un citu prombūtnes gadījumu administrēšana;

Darba drošības un ugunsdrošības instruktāžas administrēšana, negadījumu izmeklēšana;

Dienesta pārbaudes, disciplinārlietu, ētikas pārkāpumu, trauksmes ziņojumu izmeklēšana;

Dienesta resursu (autotransports, mobilais tālrunis, internets) uzskaite un izmantošanas kontrole.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; un
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Darba likums;

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums;

Valsts civildienesta likums;

Arhīvu likums;

Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;

Trauksmes celšanas likums;

Citi normatīvie akti, kas regulē darba vai civildienesta attiecības.

Apstrādes nolūki (mērķi)

Grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Algas (atlīdzības) un citu izmaksu aprēķins nodarbinātajiem atbilstoši personāla vadības rīkojumiem un darba laika uzskaitei;

Rēķinu izrakstīšana par dienesta viesnīcu un dzīvokļu īri, nekustamo īpašumu nomu pasākumiem, un citiem Aģentūras pakalpojumiem, kas sniegti fiziskām personām;

Rēķinu apmaksa par fizisko personu sniegtajiem pakalpojumiem pēc uzņēmuma vai autoratlīdzības līguma;

Maksājumu apstrāde par iepirkumiem, valsts vai izņemtās mantas realizāciju, mantas glabāšanas izdevumiem, izņemtās mantas vērtības atlīdzināšanu, nekustamo īpašumu nomu, īri, atsavināšanu un tamlīdzīgi;

Datu publicēšana atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. 

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; un
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums;

Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 2.punkts;

Arhīvu likums;

Valsts civildienesta likums;

Citi normatīvie akti, kas regulē grāmatvedības uzskaiti.

Apstrādes nolūki (mērķi)

Lietvedības uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Atbildes sniegšanas termiņu kontrole atbilstoši Iesniegumu likumam un citiem normatīvajiem aktiem;

Dokumentu paziņošana atbilstoši Paziņošanas likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; un
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Iesniegumu likums;

Paziņošanas likums;

Oficiālās elektroniskās adreses likums;

Informācijas atklātības likums;

Arhīvu likums;

Elektronisko dokumentu likums;

Citi normatīvie akti, kas regulē dokumentu apriti, vadību un lietvedības uzskaiti. 

Apstrādes nolūki (mērķi)

Iepirkumu veikšana Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu vajadzībām;

Lietisko pierādījumu un arestētās mantas, tostarp transportlīdzekļu, realizācija;

Izņemtās mantas, tostarp transportlīdzekļu, realizācija;

Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu pieņemšana iznīcināšanai;

Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu, speciālo līdzekļu un ekipējuma iegāde iekšlietu iestāžu vajadzībām, kā arī apbalvošanai paredzēto šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegāde;

Autoratlīdzības un uzņēmuma līgumu sagatavošana, noslēgšana un izpildes kontrole.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; un
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Publisko iepirkumu likums;

Ieroču aprites likums;

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums;

Ministru kabineta 2012.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”;

Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumi Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā";

Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija noteikumi Nr.413 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”;

Citi normatīvie akti, kas regulē iepirkumu veikšanu, bruņojuma apriti un valsts mantas realizāciju.

Apstrādes nolūki (mērķi)

Iepirkuma un realizācijas komisiju sēžu protokolēšana atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 25.panta ceturtajai daļai un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem;

Aģentūras struktūrvienību sanāksmju protokolēšana, lai dokumentētu  pieņemtos lēmumus un dotos uzdevumus Aģentūras funkciju realizācijai;

Lietisko pierādījumu un izņemtās vai arestētās mantas iznīcināšanas dokumentēšana;

Mācību materiālu saglabāšana atkārtotām apmācībām un vēlākai analīzei;

Sabiedrības informēšana par Aģentūras darbu.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras; un
apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai;

Publisko iepirkumu likums;

Informācijas atklātības likums;

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”;

Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumi Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā";

Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija noteikumi Nr.413 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”;

Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumi Nr.445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”;

Citi normatīvie akti, kas regulē iepirkumu veikšanu, valsts mantas realizāciju un iznīcināšanu, kā arī sabiedrības informēšanu.

Apstrādes nolūki (mērķi)

Sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta (turpmāk – COVID-19 sertifikāts) esamības kontrole Aģentūras nodarbinātajiem;

COVID-19 sertifikāta esamības kontrole Aģentūras objektu apmeklētājiem;

Klātienē strādājošo Aģentūras nodarbināto SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas testēšana darba (civildienesta) vietā (skrīninga testēšana);

Kontaktpersonu identificēšana, ja darba (civildienesta) vietā konstatēts pozitīvs skrīninga tests vai saslimšanas gadījums.

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, un lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”;

Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", it īpaši minēto noteikumu 41.punkts;

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”;

Citi normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā.

Datu glabāšanas termiņi

Dokumentu glabāšanas termiņi tiek noteikti, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos informācijas glabāšanas termiņus, lēmumu pārsūdzības termiņus un citas leģītīmās intereses, kā arī Latvijas nacionālā arhīva rekomendācijas.

Videonovērošanas ieraksti tiek veikti cikliski (jaunākie ieraksti aizstāj vecākos), līdz ar to, katrā ierakstu veikšanas vietā ir atšķirīgs glabāšanas termiņš atkarībā no tehniskajām iespējām. Nepieciešamības gadījumā atsevišķi tiek saglabāti ieraksti par incidentiem uz to izmeklēšanas laiku.

Automatizēti lēmumi (profilēšana)

Nodrošinājuma valsts aģentūra neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu (profilēšanu).

Personas datu saņēmēju kategorijas

Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, informācija var tikt sniegta tiesībsargājošām iestādēm, Valsts ieņēmumu dienestam vai citām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm pēc piekritības, kā arī nodota Latvijas nacionālajam arhīvam vai Iekšlietu ministrijas Informācijas centra arhīvam.

Informācija tiek sniegta Iekšlietu ministrijai kā augstākstāvošai iestādei un vairāku datu apstrādes mērķu koppārzinim. Informācija tiek sniegta arī citām valsts iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams aģentūras funkciju veikšanai. Šajos gadījumos attiecīgās iestādes un komersanti ir cits pārzinis, kas tālāk atbild par rīcību ar saņemto informāciju.

Informācija par nodarbināto atlīdzību tiek publicēta Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā kārtībā.

Nodrošinājuma valsts aģentūra nenodod personas datus uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas un uz starptautiskajām organizācijām, izņemot atsevišķus gadījumus datu pieprasīšanai par ārvalstu personām un transportlīdzekļiem, ja tas ir nepieciešams aģentūras funkciju veikšanai.

Personas datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt aģentūrai piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi. Šajos gadījumos jāvēršas ar iesniegumu aģentūrā personīgi, pa pastu, vai elektroniski (datu subjekta identifikācijai izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai oficiālo elektronisko adresi).

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Kontaktinformācija:

Datu aizsardzības specālista kontaktinformācija:

e-pasts: das@agentura.iem.gov.lv