Aģentūras funkcijas un uzdevumi:

  • organizē Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
  • apsaimnieko minēto iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
  • sniedz metodisku un konsultatīvu palīdzību iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;
  • veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus (saskaņā ar aģentūras nolikumu).

Savukārt Iekšlietu ministrijas 2017. gada 6. marta iekšējie noteikumi Nr. 1-10/8 nosaka:

  • kārtību, kādā aģentūra veic tās pārvaldīšanā nodoto Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu;
  • kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas iestādes un koledžas pieņem un lieto nekustamo īpašumu;
  • kārtību, kādā aģentūra apsaimnieko nomā esošu nekustamo īpašumu, ja to paredz starp aģentūru un iznomātāju noslēgtais nomas/apsaimniekošanas līgums.

Par telpu īstermiņa nomu lūdzam skatīt lapu "Maksas pakalpojumi" un cenrādi.

Par telpu ilgtermiņa nomu lūdzam skatīt lapu "Nomas tiesību izsoles".

Par konstatētajiem defektiem nekustamajos īpašumos lūdzam sazināties:

  • Aģentūras pārvaldītajos objektos - ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Pakalpojumu dienestu, e-pasts pd@ic.iem.gov.lv, tālrunis 672 19111;
  • VAS "Valsts nekustamie īpašumi" objektos - ar VAS VNĪ atbalsta dienestu, e-pasts atbalsts@vni.lv, tālrunis 80002000.

Vispārēja informācija par īpašumiem:

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā "Sludinājumi".

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļvietnē www.vni.lv.

Nekustamo īpašumu karte