Aģentūras funkcijas un uzdevumi:

  • organizē Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
  • apsaimnieko un pārvalda minēto iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
  • sniedz metodisku un konsultatīvu palīdzību iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;
  • veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus (saskaņā ar aģentūras nolikumu).

Savukārt Iekšlietu ministrijas 2017. gada 6. marta iekšējie noteikumi Nr. 1-10/8 nosaka:

  • kārtību, kādā aģentūra veic tās pārvaldīšanā nodoto Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu;
  • kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas iestādes un koledžas pieņem un lieto nekustamo īpašumu;
  • kārtību, kādā aģentūra apsaimnieko nomā esošu nekustamo īpašumu, ja to paredz starp aģentūru un iznomātāju noslēgtais nomas/apsaimniekošanas līgums.

Par telpu īstermiņa nomu lūdzam skatīt lapu "Maksas pakalpojumi" un Cenrādi.

Par telpu ilgtermiņa nomu lūdzam skatīt lapu "Nomas tiesību izsoles".

Par konstatētajiem defektiem nekustamajos īpašumos lūdzam sazināties:

Aģentūras pārvaldītajos objektos - ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Pakalpojumu dienestu, e-pasts pd@ic.iem.gov.lv, tālrunis 672 19111.

Savukārt VAS "Valsts nekustamie īpašumi" objektos - ar VAS VNĪ atbalsta dienestu, e-pasts atbalsts@vni.lv, tālrunis 80002000.

Nekustamo īpašumu karte