Nodrošinājuma valsts aģentūras darbība

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir iekšlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Iekšlietu ministrs aģentūras pakļautību īsteno ar Iekšlietu ministrijas starpniecību.

Aģentūras darbības mērķi, funkcijas, uzdevumus un kompetenci nosaka Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums".

Misija: 

Mēs īstenojam iekšlietu nozares politiku nodrošinājuma jomā (nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana, centralizētu iepirkumu veikšana, valsts materiālo rezervju iegāde un pārvaldīšana, izņemtās mantas glabāšana, realizācija un iznīcināšana un bruņojuma iegāde), piedāvājot profesionālus un mērķtiecīgus risinājumus, veidojot labvēlīgu darba vidi nodarbinātajiem un rūpējoties par klientu apmierinātību.

Vīzija: 

Mēs esam stabils pamats iekšlietu nozares attīstībai un izaugsmei.

Vērtības:

  •    Profesionalitāte – esam zinoši un prasmīgi, meklējam risinājumus, kā vienkāršot procedūras un strādāt efektīvāk.
  •    Sadarbība – veidojam kopīgos mērķos balstītu komandas darbu, iesaistāmies kopīgā darbā ar citiem kolēģiem un citām iestādēm.
  •    Elastība – esam gatavi pielāgoties pārmaiņām, nākotnes vajadzībām un tendencēm.
  •    Radošums – spējam radīt jaunas idejas, konceptus, vērtības.

Prioritātes:

Ir noteiktas trīs stratēģiskās prioritātes:

  •  VIEDA PĀRVALDE, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieeju, nodrošināt sniegto pakalpojumu efektivitāti, kā arī inovācijas, izaugsmi un līdzsvarotību aģentūras procesu īstenošanā;
  •  KVALITATĪVS DARBS, uzlabojot darbību un pārvaldību aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanā;
  •  ATBILDĪGS CILVĒKS, veidojot atbildīgu darba un civildienesta kultūru.

Pakalpojumi

Centralizētajā valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu katalogā portālā www.latvija.lv ir ievietota informācija par:

  • aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;
  • to pieprasīšanas un saņemšanas veidiem;
  • ar pakalpojumiem saistītajiem maksājumiem.

 

Informācija aktualizēta 15.05.2020.