Nodrošinājuma valsts aģentūras darbība

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir iekšlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Iekšlietu ministrs aģentūras pakļautību īsteno ar Iekšlietu ministrijas starpniecību.

Aģentūras darbības mērķi, funkcijas, uzdevumus un kompetenci nosaka Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumi Nr. 839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums".

Misija: 

Mēs nodrošinām funkcionāli lietderīgu iekšlietu nozares infrastruktūras attīstību un sniedzam profesionālu atbalstu iekšlietu iestādēm funkciju īstenošanā.

Vīzija: 

Mēs esam stabils pamats iekšlietu nozares attīstībai un izaugsmei.

Vērtības:

Nnodarbināto profesionāla un motivēta iesaiste - iestādes nodarbinātie izmanto un attīsta valsts darbā nepieciešamās kompetences, prasmes un zināšanas, pārņem nozares un privātā sektora labo praksi un starptautisko pieredzi, ir mērķtiecīgi un orientēti uz rezultātu, kā arī strādā efektīvi, izvirzīto mērķi un kvalitatīvu rezultātu sasniedzot ar iespējami maziem resursiem.

Vvienota, uz sadarbību vērsta attīstība - iestādes nodarbinātie, veicot savus amata pienākumus, sadarbojas ar kolēģiem un citām iestādēm, lai sasniegtu iestādei izvirzītos mērķus un uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Aatbildīgi godprātīga rīcība lēmumu pieņemšanā - iestādes nodarbinātie savus pienākumus pilda godprātīgi atklāti un patstāvīgi, ievērojot likumus, ētikas normas un citas saistošas prasības, pildot pienākumus, ievēro objektivitāti un neitralitāti, kā arī atturas no darbības, kuras dēļ nodarbinātā vai iestādes godprātība, objektivitāte vai neitralitāte var tikt apšaubīta.

Prioritātes:

Aģentūra plānošanas periodā 2023. līdz 2027. gadam ir noteikusi trīs stratēģiskās prioritātes atbilstoši darbības virzieniem:

  1. Infrastruktūras attīstība un stiprināšana;
  2. Nozares iestāžu materiālā apgāde normatīvajos aktos paredzēto funkciju izpildei;
  3. Efektīva rīcība krimināllietu un administratīvo lietu lēmumu izpildē.

Prioritārais horizontālais mērķis - Profesionāli, motivēti un uz attīstību orientēti nodarbinātie.

Šis mērķis nav saistīts ar konkrētu darbības jomu, bet attiecas uz visu iestādi kopumā un paredz personāla un materiāltehnisko resursu pilnveidi:

  • Nodarbinātie ir motivēti izvirzīto mērķu sasniegšanai, izjūt piederību Aģentūrai un izprot valsts pārvaldes vērtību attīstību;
  • Nodarbinātie ir profesionāli un zinoši speciālisti, kas regulāri atjauno un stiprina savas kompetences, kļūstot par vērtīgiem iestādes resursiem.

Personāla zināšanas un profesionālā sagatavotība ir tieši saistīta ar iestādes darbību un augstu funkciju un uzdevumu izpildes kvalitāti. Tāpat svarīga ir piemērota darba vide, kurā ikdienā strādā iestādes nodarbinātie.

Pakalpojumi

Centralizētajā valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu katalogā portālā www.latvija.lv ir ievietota informācija par:

  • aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;
  • to pieprasīšanas un saņemšanas veidiem;
  • ar pakalpojumiem saistītajiem maksājumiem.

 

Informācija aktualizēta 08.04.2024.