• Kā var pieteikties uz kādu no realizācijā iekļautajiem transportlīdzekļiem?

Interesentam, kurš vēlas pieteikties uz kādu no administratīvo pārkāpumu rezultātā izņemto un realizācijā iekļauto transportlīdzekli ir jāiesniedz savs finanšu piedāvājums. Finanšu piedāvājums iesniedzams rakstiski saskaņā ar mājas lapā pievienoto iesnieguma paraugu.

Iesniegumā jānorāda atbilstošās realizācijas numurs, kurā minētais transportlīdzeklis ir iekļauts, iesniedzēja nosaukums (juridiskajai personai), vārds un uzvārds (fiziskajai personai), adrese, tālrunis, piedāvājuma iesniegšanas vieta un piedāvājuma summa par katru transportlīdzekli atsevišķi.

Piedāvājums, kas neatbilst šīm prasībām vai nav salasāms, tiks uzskatāms par nederīgu un netiks izskatīts.

  • Kādā veidā ir iesniedzams finanšu piedāvājums?

Finanšu piedāvājumu var iesniegt personīgi Nodrošinājuma valsts aģentūras telpās Rīgā, Piedrujas ielā 20, iepriekš sazinoties pa tālruni 27891276, vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi nva.piedavajumi@agentura.iem.gov.lv , vai ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi nva.piedavajumi@agentura.iem.gov.lv.

  • Vai realizācijā, kurai ir papildus norāde - utilizācijai var pieteikties visi interesenti?

Realizācijā ar mērķi utilizēt var piedalīties tikai tie interesenti, kuriem ir izsniegta Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atļauja piesārņojošas darbības veikšanai, lai pircējs pēc transportlīdzekļa iegādes varētu nodrošināt Transportlīdzekļu pirkšanas- pārdošanas līguma un Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.241 "Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība" izpildi. Minētā prasība ir norādīta realizācijas paziņojumā.

  • Kur transportlīdzekļus var apskatīties?

Transportlīdzekļus var apskatīties foto attēlos, kurus ir iesniedzis sertificēts Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts un kas ir pievienoti katras realizācijas paziņojumam (izņemot utilizācijai nodotos transportlīdzekļus).

Savukārt paziņojumā par transportlīdzekļu realizāciju ir norādīta transportlīdzekļu atrašanās vieta, uz kuru aizbraucot transportlīdzekļus interesentiem ir iespēja apskatīties klātienē.

Stāvlaukumi interesentiem ir atvērti darba dienās laika posmā no pulksten 9.00 līdz 16.00. Stāvlaukumā apskate notiek stāvlaukuma turētāja darbinieka klātbūtnē.

  • Vai transportlīdzekļiem tiek noteikts tehniskais stāvoklis un vai tos ir iespēja mehāniski pārbaudīt?

Nodrošinājuma valsts aģentūra un komersanti, kuru stāvlaukumos transportlīdzekļi glabājas, nodrošina pieņemtās mantas saglabātību, līdz ar to tehniskā stāvokļa diagnostika netiek veikta un nekādas mehāniskas pārbaudes nav iespējamas.

  • Vai naudas sodi, kas piemēroti par pārkāpumiem ceļu satiksmē un saskaņā ar valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" sistēmas datiem reģistrēti transportlīdzeklim, ir jāsedz pircējam?

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpuma kodeksa 2991.pantu, ja uzliktais naudas sods nav samaksāts noteiktajā termiņā, līdz naudas soda samaksai aizliegts veikt transportlīdzekļa reģistrāciju Transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā vai Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā, izņemot transportlīdzekļa norakstīšanu un transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes.

Tā kā pārkāpējs jebkurā laikā var apmaksāt transportlīdzeklim reģistrēto naudas sodu, tad, ievērojot minēto, interesentam iepriekš ir jāsazinās ar Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkciju" un jānoskaidro esošā situācija, vai pēc iegādes transportlīdzeklim būs iespējama reģistrācija vai arī interesentu interesē transportlīdzekļa norakstīšana, kas ir iespējama bez naudas soda nomaksas.

  • Kur interesēties par transportlīdzeklim reģistrētajiem naudas sodiem un to nomaksu?

Nodrošinājuma valsts aģentūra nereģistrē un neiekasē naudas sodus, kas piemēroti par pārkāpumiem ceļu satiksmē, līdz ar to pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas šo informāciju iesakām pārbaudīt Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcijā".

Stāvlaukumu kontaktinformāciju skatīt lapā "Izņemtā transportlidzekļa atdošana"