Informācija presei Robežas izbūve Jaunumi
Koki
Ilustratīvs foto

Iekšlietu ministrijas padotībā esošā Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA) informē, ka šobrīd uz Latvijas – Baltkrievijas robežas, kur jau vairāku mēnešu garumā tiek izbūvēts pastāvīgais žogs, no kopējā atmežojamās teritorijas garuma, pirmās darbu kārtas ietvaros, atmežojami 85,8 kilometri. Šobrīd no šīs platības pilnībā atmežoti ir 88%, jeb 75,48 kilometri, vēl 10%, jeb 8,48 kilometri, ir procesā un tikai 2%, jeb 1,84 kilometri vēl nav atmežoti.

Šobrīd NVA nav devusi uzdevumu A/S “Latvijas valsts meži” (LVM) speciālistiem atmežot atlikušos aptuveni 1,84 kilometrus, jo projektētājs šajā teritorijā vēl nav radis atbilstošu projekta tehnisko risinājumu un skaidrību par to cik liela teritorija precīzi vēl atmežojama. Tiklīdz tas tiks izdarīts, izpildītājam, kas ir LVM, tiks iesniegts darba uzdevums ar izpildes termiņu 6 kalendārās nedēļas.

NVA atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma 5.panta nosacījumiem un noslēgtai vienošanai ar A/S “Latvijas valsts meži” (LVM), sagatavo un iesniedz LVM darba uzdevumus koku un krūmu ciršanai ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamajās teritorijās. Vienlaikus jāveic virkne citu darbību, piemēram, zemes kadastrālā uzmērīšana, būvprojekta risinājuma izpēte un analīze, zemes ierīcības projektu izstrāde un īstenošana, ar ko nodarbojas aģentūra.

Atbilstoši valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) nolīgtā projekta izstrādātāja sagatavotajam tehniskajam izbūves risinājumam, infrastruktūras izbūve ir paredzēta ne tikai valsts robežas joslā, bet bieži vien arī ārpus tās, rodot piemērotākos variantus dabīgo šķēršļu pārvarēšanai, NVA uzsāka atsavināšanas procedūru 56 zemes vienībām, kuras neatrodas valsts robežas joslā, informējot par atsavināšanas uzsākšanu 31 īpašnieku. Šajos valsts robežas posmos aģentūra sagatavoja LVM jaunus darba uzdevumus koku un krūmu ciršanai ārpus valsts robežas joslas piekritīgajiem 12 metriem, savukārt, LVM atkārtoti organizēja darbu īstenošanu šajos posmos. Papildus norādām, ka aģentūra vairākkārt lūgusi projekta izstrādātājus risinājumus pārstrādāt, lai nodrošinātu pēc iespējas minimālāku papildus atsavināmo zemju platību nepieciešamību.

Šajā rudenī ir pilnībā pabeigts darbs pie iepriekš apspriestajiem atmežošanas posmiem, kas tika iekavēti jūnija un augusta mēnešos un par kuru apstākļiem LVM informēja gan aģentūru, gan Iekšlietu ministriju, gan VNĪ.

Jau stāstīts, ka šajā projektā kopumā paredzēts izbūvēt Latvijas–Baltkrievijas valsts robežas joslu 173 km garumā. Žoga pirmā kārta 85,8 km garumā tiks pabeigta līdz 2023.gada pavasarim, bet otrā kārta 63,9 km garumā – līdz 2024.gada pavasarim.

Atmežošana