Informācija presei Robežas izbūve Jaunumi
robežas žogs

29.novembrī Ministru kabinets pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu", kā arī uzdeva Valsts kancelejai to sagatavot iesniegšanai Saeimā.

Informatīvais ziņojums sagatavots, pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts robežas likuma Ministru kabinetam doto uzdevumu, katru gadu līdz 1.decembrim sniegt Saeimai detalizētu ziņojumu par valsts robežas iekārtošanas gaitu, izlietotajiem finanšu līdzekļiem un atsavinātajiem koksnes resursiem.

Uz Latvijas – Baltkrievijas robežas pilnā apmērā ir nodrošināta pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūve – tajā skaitā 2021. un 2022.gadā ir izbūvēti 59,7 km Valsts robežsardzes norādītajos prioritārajos posmos, kur pastāv augstākie nelikumīgas valsts ārējās robežas šķērsošanas riski. Darbs vienlaikus tika veikts Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes nodaļas piecās robežas apsardzības teritorijās – Robežnieku, Šķaunes, Silenes, Kaplavas, Piedrujas.

Līdz 2022.gada 1.novembrim ir uzbūvēti un pieņemti ekspluatācijā četri tilti.

Pastāvīgās infrastruktūras izbūvei atbilstoši Ārējās sauszemes robežas izbūves likumā dotajam deleģējumam “Valsts nekustamie īpašumi” ir veikuši cenu aptaujas un ir noslēgti līgumu par infrastruktūras izbūvi divās kārtās ar kopējo garumu 149,7 km (pirmā kārta 85,5 km, otrā kārta 63,9 km), uzņemoties saistības par kopējo summu ~100,5 milj eiro apmērā.

Līdz 2022.gada 1.novembrim būvniecības 1.kārtā bija nodrošināta atmežošana 72 km garumā, izbūvēts pastāvīgais žogs 17,5 km garumā. Savukārt šobrīd no kopējās atmežojamas platības pilnībā atmežoti ir 89%  jeb 76,53 km, vēl 9%, jeb 7,41 km ir procesā un tikai 2%, jeb 1,84 km vēl nav atmežoti, jo projektētājs šajā teritorijā vēl nav radis atbilstošu projekta tehnisko risinājumu un skaidrību par to, cik liela teritorija precīzi vēl atmežojama. Pastāvīgais žogs ir izbūvēts 22,50 km garumā, būvdarbi notiek 69 km gara posmā.

2.kārtā ir uzsākta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde. Atmežošana ir uzsākta visos posmos, kuros valsts robežas josla noteikta 12m, posmos, kuros valsts robežas josla nav noteikta vai noteikta vairāk nekā 12m metri, atmežošana tiks uzsākta pēc būvprojekta trasējuma apstiprināšanas. Šobrīd 2.kārtā atmežoti 5,77 km posmā no 63,93 km, kā arī doti atmežošanas uzdevumi vēl par aptuveni 5,37 km.

Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar valsts ārējo sauszemes robežu, Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA) turpina nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu un zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu valsts robežas joslā gar Baltkrievijas un Krievijas robežu.

Līdz 2022.gada 1.novembrim atsavinātas un zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašuma tiesības 152 zemes vienībām valsts robežas joslā gar Baltkrieviju un 325 zemes vienībām valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju. Tāpat, valsts robežas joslā gar Baltkrieviju 32 nekustamajam īpašumam uzsākts atsavināšanas process un 17 nekustamajos īpašumos ir novērtētas 41 atsavināmās zemes vienības.

Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka valsts robežas infrastruktūras izbūvei un īpašumtiesību sakārtošanai laika posmā no 2021.gada līdz 2024.gadam paredzēti 110 296 104 eiro. 2021.gadā ir veikti izdevumi par kopējo summu 3 402 374 eiro apmērā, 2022.gadā izpilde turpinās.

Tāpat Ministru kabinets ir atbalstījis inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu Latvijas Republikas ārējas robežas kontrolē, kas paredz ieviest vienotu tehnoloģisko risinājumu, izmantojot optisko sensoru, videonovērošanas kameru, ļoti augstas veiktspējas kapacitātes datu pārraides tīkla un datorprogrammas sistēmu, kas nodrošinās nepārtrauktu notikumu apzināšanu un robežkontroli tiešsaistē institūcijām, kas atbildīgas par valsts apdraudējumu novēršanu. Perspektīvā tiks nodrošināta iespēja izveidotajā arhitektūrā integrēt vairākas institūciju sistēmas, kā arī lielākā apjomā veikt ar robežapsardzību saistīto datu uzkrāšanu, apstrādi, analīzi un koplietošanu.

Inovatīvo tehnoloģisko risinājumu ieviešanu uz Latvijas Republikas ārējās robežas ir paredzēts īstenot ar Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai palīdzību.

Uz Latvijas - Krievijas valsts robežas šobrīd valsts robežas josla izbūvēta 230 km garumā, no tā pastāvīgais žogs aptuveni 95,2 km garumā (neizbūvēts žogs 53,6 km garumā) un četri iekaramie tilti.  Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves pabeigšanu, NVA bija noslēgusi līgumu, lai veiktu Latvijas – Krievijas valsts robežas izbūves ekspertīzi par izbūves darbu atbilstību būvprojektam, normatīvo aktu prasībām un saistošajiem standartiem, kā arī par neizbūvēto darbu apjomiem. Ekspertīze ir pabeigta, un šobrīd noris izvērtēšana un rīcības plāna noteikšana darbu turpināšanai.