Izsoles

Nodrošinājuma valsts aģentūra valsts pārvaldes uzdevumu izpildei nomā noliktavas telpas ar kopējo platību 726,34 m²  Varoņu ielā 27, Rēzeknē, būves kadastra apzīmējums 2100 003 0415 013. Iznomātājs SIA “Baibiņa” (reģistrācijas Nr. 42401012689), nomas līguma darbības termiņš no 10.12.2022. līdz 09.12.2023., nomas maksa mēnesī 3,50 euro/m² bez PVN.