Izņemtās mantas iznīcināšana
Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181119318

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.01.2019., plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.01.2018. rīkojums Nr.1 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8868”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.