Statuss:
Noslēdzies
eraf
logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros 2020. gada 21. augustā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/19/I/025.

Projekta numurs, nosaukums: Nr.4.2.1.2/19/I/025 “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti”

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada augusta - 2022.gada oktobrim

Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 584 841,72 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 188 278,62 EUR: 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 160 036,82 EUR un 15% valsts budžeta līdzekļi 28 241,80 EUR; projekta neattiecināmās izmaksas ir 396 563,10 EUR

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: fasādes sienu siltināšana, cokola siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana; jumta seguma nomaiņa/atjaunošana; jumta pārseguma siltināšana; jumta lietusūdens noteksistēmas atjaunošana (tostarp, betona aizsargapmales atjaunošana); pieslēguma elementu (ārējo kāpņu, uzjumtiņu, utt.) atjaunošana; esošo logu nomaiņa; esošo ieejas mezglu nomaiņa.

Tāpat, projekta ietvaros tiek nodrošināta būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 24.08.2020.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/025 “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti” ietvaros:

 1. Turpinās 20.10.2020. būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2020/77-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkā Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/23), izpilde.

Būvdarbus veic SIA “BORG”, vienotais reģistrācijas numurs 4150301257. Izpildīti 44,5% no būvdarbu kopējā apjoma.

 1. Turpinās 30.10.2020. ar AS “Komunālprojekts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003005372, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2020/284-Pak par autoruzraudzības veikšanu valsts ēkas būvdarbiem Talsu ielā 2, Preiļos (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA  2017/133), izpilde.
 2. Turpinās 10.11.2020. ar SIA “BŪVĒLOGS projekti” noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2020/330-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2019/59) izpilde.
 3. 08.01.2021. parakstīti VIENOŠANĀS Nr.4.2.1.2/19/I/025 GROZĪJUMI Nr.1, kopējā Projekta kopējās izmaksas ir 584 841.72 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 584 841,72 EUR: 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 497 115,46 EUR un 15% valsts budžeta līdzekļi 87 726,26 EUR.

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 18.06.2021.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/025 “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti” ietvaros:

 1. Turpinās 20.10.2020. būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2020/77-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkā Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/23), izpilde.

Būvdarbus veic SIA “BORG”, vienotais reģistrācijas numurs 4150301257. Izpildīti 67,85% no būvdarbu kopējā apjoma.

 1. Turpinās 30.10.2020. ar AS “Komunālprojekts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003005372, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2020/284-Pak par autoruzraudzības veikšanu valsts ēkas būvdarbiem Talsu ielā 2, Preiļos (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA  2017/133), izpilde.
 2. Turpinās 10.11.2020. ar SIA “BŪVĒLOGS projekti” noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2020/330-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2019/59) izpilde.

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 17.09.2021.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/025 “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti” ietvaros:

 1. Turpinās 20.10.2020. būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2020/77-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkā Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/23), izpilde.

Būvdarbus veic SIA “BORG”, vienotais reģistrācijas numurs 4150301257.

Saskaņā ar Preiļu novada Būvvaldes 2022.gada 7.janvāra aktu “Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 22000990042200 (2.15/22-001)” objekts Valsts policijas ēkas atjaunošana ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, Talsu ielā 2, Preiļos, ir pieņemts ekspluatācijā. Būvvalde atzīst objektu “Valsts policijas ēkas atjaunošana ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, Talsu ielā 2, Preiļos” par derīgu ekspluatācijai. Būvvaldes akta 10.punktā ir norādīti atliktie būvdarbi, kuri jāpabeidz līdz 2022.gada 1.jūnijam.

2022.gada 17.janvārī parakstīts Izpildīto Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts (izpildītie būvdarbi uz 07.01.2022.).

 

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

 

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 14.01.2022.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/025 “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti” ietvaros:

 1. Izpildīts 30.10.2020. ar AS “Komunālprojekts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003005372, noslēgtais pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2020/284-Pak par autoruzraudzības veikšanu valsts ēkas būvdarbiem Talsu ielā 2, Preiļos (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA  2017/133), 24.01.2022. parakstīts pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akts.
 2. Izpildīts 10.11.2020. ar SIA “BŪVĒLOGS projekti” noslēgtais pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2020/330-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2019/59), 27.01.2022. parakstīts pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akts.
 1. 10.03.2022. parakstīti VIENOŠANĀS Nr.4.2.1.2/19/I/025 GROZĪJUMI Nr.3.

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

 

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 15.03.2022.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/025 “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti” ietvaros:

 1. Izpildīts 20.10.2020. būvdarbu līgums Nr.IeM NVA 2020/77-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkā Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/23), pilnībā pabeigti visi būvdarbi, tostarp, atliktie darbi un 25.05.2022. parakstīts Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts.  

Būvdarbus veica SIA “BORG”, vienotais reģistrācijas numurs 4150301257.

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā.

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 27.05.2022.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/025 “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti” ietvaros:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2022. gada 5. un 7. jūlijā veica projekta Nr.4.2.1.2/19/I/025 “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti” starp pārbaudi projekta īstenošanas vietā, pārbaudes rezultāts tiek noteikts ”pozitīvs”.

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā.

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 31.08.2022

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/025 “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti” ietvaros:

 1. Turpinās 20.10.2020. būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2020/77-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkā Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/23), izpilde.

Būvdarbus veic SIA “BORG”, vienotais reģistrācijas numurs 4150301257. Izpildīti 93,16% no būvdarbu kopējā apjoma.

 1. Turpinās 30.10.2020. ar AS “Komunālprojekts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003005372, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2020/284-Pak par autoruzraudzības veikšanu valsts ēkas būvdarbiem Talsu ielā 2, Preiļos (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA  2017/133), izpilde.
 2. Turpinās 10.11.2020. ar SIA “BŪVĒLOGS projekti” noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2020/330-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2019/59) izpilde.

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 17.12.2021.