Nodrošinājuma valsts aģentūrā ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma, kas 2018.gada 11.maijā ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēma. Prasības”.

Par aģentūras partneri sertifikācijas procesā tika izvēlēts SIA „Bureau Veritas Latvia”, kas 2020.gada 7.maijā veica otro uzraudzības auditu, kura laikā pārliecinājās par kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstību standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Kvalitātes politika

Pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros nodrošināt aģentūras funkciju sekmīgu īstenošanu, ievērojot saistošās prasības un apzinoties atbildību klientu un sabiedrības priekšā par veiktajiem pakalpojumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī pastāvīgi pilnveidojot kvalitātes pārvaldības sistēmu.

Kvalitātes un risku pārvaldības pamatprincipi

  • Orientēšanās uz klientu. Aģentūra apzinās, ka ilgtspējīgus panākumus varēs gūt tikai tad, ja iegūs un spēs saglabāt klientu un citu ieinteresēto pušu uzticību.
  • Līderība (vadība). Aģentūras vadība visos līmeņos nodrošina iestādes mērķa un virzības saskaņotību. Tā rada apstākļus, lai nodarbinātie tiktu iesaistīti iestādes kvalitātes mērķu sasniegšanas procesā.
  • Nodarbināto iesaistīšana. Aģentūrai ir svarīgi, lai visi nodarbinātie būtu kompetenti, lojāli un strādātu ar entuziasmu. Efektīvai kvalitātes pārvaldības sistēmas īstenošanai ir svarīgi iesaistīt visus nodarbinātos visos līmeņos un cienīt viņus kā indivīdus.
  • Uz procesu orientēta pieeja. Aģentūrai ir svarīgi, lai visas darbības tiktu vadītas kā viens process. Visiem procesiem ir jāfunkcionē kā vienai vienotai sistēmai, tā ir arī jāsaprot un jāvada. Vadība apzinās, lai sasniegtu kvalitātes mērķus, samazinātu izmaksas, izvairītos no kļūdām, saudzētu resursus un nepārtraukti uzlabotu procesus, iestādei ir jāspēj pārvaldīt savus procesus.
  • Nepārtraukta pilnveidošana. Pilnveidošanās ir būtiska, lai saglabātu esošo snieguma līmeni, reaģētu uz mainīgiem apstākļiem un izmantotu jaunas iespējas.
  • Uz faktiem balstīta lēmumu pieņemšana. Vadība apzinās, ka vēlamo rezultātu drīzāk dos tādi lēmumi, kuru pamatā būs analīze, kā arī izvērtēti dati un informācija. 
  • Partnerattiecību pārvaldība. Aģentūra vada un pārvalda savas attiecības ar ieinteresētajām pusēm, lai optimizētu to ietekmi uz savu sniegumu.

 

Aģentūrā risku pārvaldība ir balstīta pieņēmumā, ka visos procesos integrētā risku pārvaldība palielina mērķu sasniegšanas varbūtību un samazina nenoteiktību un nepārdomātu lēmumu pieņemšanu mērķu sasniegšanā. Risku pārvaldība samazina jebkuru resursu neefektīvu un neracionālu izmantošanu, nākotnes zaudējumu rašanos pie nevēlamiem notikumiem, kā arī parāda iespējas iestādes darbības pilnveidošanai, attīstībai un ilgtspējai.

Ieviestā sistēma ir aģentūras darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka iestāde ir efektīvi strādājusi, lai ieviestu, uzturētu un attīstītu kvalitātes un risku pārvaldības sistēmu.

attēls

Faili lejupielādei:


Informācija aktualizēta 31.05.2019.