Statuss:
Īstenošanā
ES un NAP 2027

Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai ietvaros 2023.gada 18.maijā starp Iekšlietu ministriju un Nodrošinājuma valsts aģentūru noslēgta Vienošanās par projekta Nr.NVA/RPVP/2023/1 “Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana - Metāla torņi un pievedceļi pie torņiem (3. kārta 1.posms)” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Lai īstenotu Projektu, 2023.gada 6.jūlijā starp Valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” un Nodrošinājuma valsts aģentūru parakstīts sadarbības līgums par kārtību Projekta īstenošanai.

Projekta numurs, nosaukums: Nr.NVA/RPVP/2023/1 “Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana - Metāla torņi un pievedceļi pie torņiem (3. kārta 1.posms)”

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta sadarbības partneris: Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”

Plānotais projekta īstenošanas laiks: Projekta īstenošana tiek uzsākta 2023.gada 1.martā un Projekta īstenošana tiek pabeigta 2024. gada 31.decembrī

Projekta izmaksas: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 633 924 EUR, tajā skaitā:

  • Fonda finansējums 2 725 443 EUR, veidojot 75 % no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • valsts budžeta līdzfinansējums 908 481 EUR, veidojot 25 %  no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta vispārējais mērķis: Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība.

Projekta galvenie pasākumi: Projektā paredzēts īstenot būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbus, autoruzraudzību, būvuzraudzību, nodrošināt projekta vadību un publicitāti. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi veicami pēc apvienotā “projektē un būvē” principa. Plānotajā termiņā un budžetā Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai Daugavas posmā paredzēts izbūvēt 6 torņus un pievedceļus pie tiem, lai nodrošinātu sakarus/robežas uzraudzību valsts robežas posmā gar Daugavu

Projekts paredz veikt visu līgumā noteikto un saistīto darbu izpildi, t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbu veikšanu un nodošanu ekspluatācijā. Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam autoruzraudzība tiek veikta būvdarbu laikā. Būvuzraudzību, ekspertīzi nodrošina Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”.

Sadarbības partneris Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” organizē un nodrošina ārējās robežas infrastruktūras izbūvi: vada, īsteno un uzrauga visus ārējās robežas infrastruktūras izbūves darbus, kā arī veic ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamos iepirkumus, slēdz iepirkuma līgumus.

Projekta mērķa grupas:

  1. Valsts robežsardze. Valsts robežsardzes uzdevums apsargāt Latvijas valsts robežas, tā ir izbūvējamās ārējās sauszemes robežas infrastruktūras lietotājs;
  2. Valsts iedzīvotāji. Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūve paredz nodrošināt valsts robežu un valsts iedzīvotāju drošību.

Projekta īstenošanas rezultātā: nodrošināta Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība, Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai Daugavas posmā paredzēts izbūvēti 6 torņi un izbūvēti pievedceļi pie tiem.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064